รายงานตัวชี้วัด "ค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (2552-2565)"